ลงทะเบียน ONLINE WORKSHOP ACADEMY

หัวข้อ "การจัดการศึกษายุค Disruptive Innovation & New Normal ผ่านการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning) และ STEM "
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น. | Saturday 14 November 2020 at 10:00 hrs.
**Please complete all sections in English only | กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับการลงทะเบียน และจัดทำประกาศนียบัตร**