ลงทะเบียน ONLINE WORKSHOP ACADEMY

หัวข้อ "What makes Finland a leading education nation? "
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น. | Saturday 28 November 2020 at 10:00 hrs.
**Please complete all sections in English only | กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับการลงทะเบียน และจัดทำประกาศนียบัตร**