ลงทะเบียน ONLINE WORKSHOP ACADEMY

หัวข้อ "What is so Special about the Finnish Early Childhood Education"
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น. | Saturday 29 August 2020 at 13:00 hrs.
**Please complete all sections in English only | กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับการลงทะเบียน และจัดทำประกาศนียบัตร**

(เพื่อเป็นการปฎิบัติตามมาตราการรักษาระยะห่างทางสังคม จะจำกัดผู้เข้าร่วมได้เพียง 15 ท่านเท่านั้น ทั้งนี้ท่านจะต้องสวมผ้าปิดปากและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรม / To comply with social distancing policy, we limit only 15 seats first come, first serve basis. Attendee is required to wear a mask and check temperature at the registration counter before entering the area)