ลงทะเบียน ONLINE WORKSHOP ACADEMY

หัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษา โฟนิคส์ อิง-ไทย ปูพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อคนไทย "
วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00 น. | Saturday 03 October 2020 at 10:00 hrs.
**Please complete all sections in English only | กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับการลงทะเบียน และจัดทำประกาศนียบัตร**