ลงทะเบียน ONLINE WORKSHOP ACADEMY

หัวข้อ "New Energy Training and Skill Development for TVET and STEAM"
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 น. | Saturday 19 December 2020 at 14:00 hrs.
**Please complete all sections in English only | กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับการลงทะเบียน และจัดทำประกาศนียบัตร**